کتاب: سلام ہو ابراہیم پر !
شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 35 تا 45

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو