کتاب: سلام ہو ابراہیم پر !
شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 60 تا 72

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو