کتاب: سلام ہو ابراہیم پر !
شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 86 تا 93

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو