کتاب: سلام ہو ابراہیم پر !
شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 94 تا 107

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو