کتاب: سلام ہو ابراہیم پر !
شہید ابراہیم ہادی کی داستان زندگی

صفحہ 121 تا 135

مصنف: ابراہیم ہادی ثقافتی مرکز
مترجم : محمد اشرف متو