[ Afkar-e-Shaheed Naqvi Seminar ]

Khitaab: Br. Nasir Sherazi
Date: 10th March 2018
Venue: Shahrah-e-Kazmain, Shah Faisal Colony, Karachi,