Majlis: Essal-e-Sawaab

Speaker: Moulana Syed Shehanshah Hussain Naqvi
Venue: Imambargah Jafariya , Malir Cant, Karachi
Date: 23 April 2019