[Majlis]

Khitaab: H.I Haider Ali Jawadi

Venue: Toronto , Canada
Date: 23 September 2018 / 12 Muharram 1440