• ...زیارت الجامعه کبیرہ – عربی و اردو

  • ...زیارت آل یاسین – عربی و اردو

  • ...زیارت اربین – عربی و اردو

  • ...زیارت عاشورا – عربی و اردو