• [Clip] Minber, Khitabat Kay Liey Nahi | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Urdu