• دشمن شناسی [33] | منافق، داخلی سیاسی دشمن | Urdu