• [Lecture] Mullah Sadra | Shaksiyat Shanasi | H.I Syed Kazim Abbas Naqvi | Urdu