• [Majlis] Shahadat Imam Jafar Sadiq (as) | H.I Kazim Abbas Naqvi | 19 June 2019