• [Majlis] Shahadat Imam Muhammad Baqir (as) | Khitab: Moulana Mubashir Zaidi